GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

GEBEDSAVONDEN 2019

FRATERNITEIT VAN MARIA


Zie ook: KORTE INLEIDINGEN IN HET “Leven in de Geest”  klik hier
VOOR VERDERE STUDIE OF  BEZINNING BIJ SOMMIGE WOORDEN: KLIK HIER


- Ziedaar uw Moeder (Joh 19,25-27) (13/02/2019)

- Getuigen van het Blijde Nieuws (Hand 8,34-40) (6/02/2019)

- Christelijke gemeenschap (Hand 2,42-47) (16/01/2019)

- Hij is mijn redder geworden (Jes 12,1-6) (2/01/2019)NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 13/02/2019

Ziedaar uw moeder

Woord van de avond: Joh.19,25-27

… JOH.19,25 stonden bij Jezus ' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. 26 Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: 'Vrouw, zie daar uw zoon. ' 27 Vervolgens zei Hij tot de leerling: 'Zie daar uw moeder. ' En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Korte commentaar :

Het is een plechtig moment, niet zomaar een aandoenlijk tafereel waar een stervende de zorg voor zijn moeder aan een van zijn leerlingen toevertrouwt. Maria (en de Kerk) krijgt de zorg voor de leerlingen en de leerlingen (ook wij) worden uitgenodigd ze bij ons in huis te nemen. Maria wordt de moeder van de kudde en van het geestelijk leven van ieder van ons. Zij wordt degene die ons verwijst naar Jezus, zoals Grignion de Montfort zegt: ‘de kortste, de zekerste en veiligste weg naar Jezus’. Priester Poppe noemde haar de binnenweg naar Jezus. Voor ons is het wellicht een uitnodiging om ons elke dag opnieuw aan haar toe te vertrouwen. Met de woorden van Wardje Poppe: “Maria, ‘k heb voor heel miijn leven, mij heel en al aan u gegeven; ik geef u, Moeder, ook voor heden, mijn werken, offers en gebeden. O laat, gezuiverd door uwhanden, ze dan voor God als wierook branden. Amen.”


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 06/02/2019

(Wegens de sneeuw kwamen we twee weken niet samen)

Getuigen van het Blijde Nieuws

Woord van de avond: Hand. 8,34-40

HAND.8,34 Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus: 'Mag ik u vragen van wie de profeet dit zegt? Van zichzelf of van iemand anders? ' 35 Filippus begon te spreken en uitgaande van deze tekst verkondigde hij hem Jezus. 36 Al voortreizende kwamen ze bij een water en de hoveling zei: 'Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word? ' 37 Hij liet de koets stil houden en beiden, 38 Filippus en de eunuch, daalden af in het water en hij doopte hem. 39 Toen zij uit het water gekomen waren, rukte de Geest des Heren Filippus weg; de eunuch zeg hem niet meer en zette vol blijdschap zijn reis voort. 40 Filippus echter werd aangetroffen in Azotus. Daar trok hij rond en predikte de Blijde Boodschap in alle steden totdat hij in Caeserea kwam.

Korte commentaar :

In het evangelie van deze dag (Mc 6,7-13) werden wij opgeroepen om niet ongelovig te blijven zoals de mensen van Nazaret, om niet onze dagen te slijten als ongelovigen maar als mensen die zich bewust zijn van hun toegewijd zijn aan God. In het woord van deze avond zien wij Filippus getuigen van het Blijde Nieuws: Jezus’ leven in dienst van God, zijn dood én verrijzenis en de zending van de H.Geest, kortom het kerygma, de kern van de Blijde Boodschap. Het is treffend hoe de eunuch vol blijdschap zijn reis voortzet: de vreugde van eindelijk het echte licht te hebben ontvangen en toegewijd te zijn aan de Heer. Ook het woord uit de boodschap van Medjugorje had als kern het getuigen van Gods goedheid en barmhartige liefde.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 16/01/2019

Een gemeenschap van christenen

Woord van de avond: Hand. 2,42-47

HAND.2,42 Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. HAND.2,43 Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. HAND.2,44 Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; HAND.2,45 ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. HAND.2,46 Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, HAND.2,47 loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst.

Korte commentaar:

Iedere gebedssamenkomst krijgen we een woord van de Heer. Dat dienst om ons geloof op te bouwen en om ons gebed te richten en te stimuleren. Het woord van deze avond toont ons de ideale omstandigheden voor een christelijke gemeenschap. Het ver 42 geeft ons reeds voldoende voedsel om ons op te bouwen. Ons ernstig toeleggen op de leer van de apostelen, niet denken van dat woord of die parabel, die ken ik reeds… Nee, dat woord als splinternieuw tot ons hart laten spreken, als een woord dat de Heer tot ons zegt, heel persoonlijk en als fraterniteit. Trouw aan het gemeenschappelijk leven (‘een christen alleen, is een christen in gevaar’). IJverig om eucharistie te vieren en de kans daartoe even ijverig te zoeken… Een woord dat ons wil vernieuwen!


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Woensdag 2/01/2019

Hij is mijn redder geworden

Woord van de avond: Jes.12,1-6

JES.12,1 Op die dag zult gij zeggen: Ik loof u, Jahwe; Gij waart toornig op mij, maar uw toorn is bedaard en Gij hebt mij getroost.

2 Ja, God is mijn redding, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen: Jahwe is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geworden.

3 En gij zult vol vreugde water putten uit de bronnen der redding.

4 Op die dag zult gij zeggen: Looft jahwe, roept zijn naam uit, maakt onder de volken zijn daden bekend, verkondigt zijn hoog verheven naam.

5 Zingt Jahwe lof, want Hij deed grootse dingen, laat het bekend zijn over heel de aarde!

6 Juicht en jubelt, bewoners van Sion: Israëls Heilige is groot in uw midden!  Korte bezinning:

In ons persoonlijk leven en in leven van de Kerk mogen wij geregeld zeggen dat we beneden Gods verwachtingen blijven, maar mogen wij er tevens op vertrouwen dat God een barmhartige God is. Hij is onze redding geworden, Hij is onze sterkte, onze kracht. Vol vreugde mogen wij water putten uit de bronnen van de redding. Onze redding is Jezus, wiens Naam wij morgen speciaal willen vieren (3 jan.). Wij worden dan ook uitgenodigd om vol vreugde Gods liefde en redding te bezingen en ervan te getuigen door ons leven.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD